Jianjia xiao baiyun
 
Type :25
Référence :pin040-di
Longueur des poils (en mm) :25
Longueur du manche (en cm) :17
Diamètre (en mm) :6
Prix :5.40 €
 

jianjia xiao baiyun
suzhou hubi
健加小白云
苏洲湖笔
Poils de chèvre

170